HIP CM 118E-S
ประตูล็อคห้องโรงแรม

รายละเอียด

+ CM118E S
+ Material 201 Stainless steel
+ Door Open Record 1000 record

----------------------------------------------------------------

ประตูล็อคห้องโรงแรม CM118E-S• Hotel Door Lock Systemประตูล็อคห้องภายในโรงแรมเป็นสวนสำคัญหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของทุกโรงแรม
• ถ้าโรงแรมใดใช้กุญแจที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถไว้วางใจได โรงแรมก็เป็นเสมือนสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัยสำาหรับชีวตและทรัพยสินของผู้ที่เข้ามาพักอาศัย
• อันเป็นอีกหนี่งสาเหตุที่ทำให้เกิด การโจรกรรม การขโมยทรัพยสิน หรือแม้แต่เกิดอาชญากรรมได้ อนิสงผลโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการโรงแรม
• หรืออาจจะถึงขั้นทำให้ชื่อเสียงของโรงแรมเสียหาย ทำให้ไม่มีผู้เขาใช้บริการได้ ซึ่งทางออก ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการติดตั้งระบบควบคุมกุญแจที่ออกแบบมาเพื้อใช้งานกับโรงแรมโดยเฉพาะ หรือ Hotel Lock System
• โดยสิ่งที่ได้จากระบบนี้ก็คือความปลอดภัยในการใช้งาน และความสะดวกในการจัดการระบบการเข้าออกประตู
• สามารถจัดการได้โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้การทำงานที่ถูกต้องและแม่นยา โดยมีระบบสำรองเป็นระบบกุญแจที่ออกมาอยางพิเศษ
• ซึ่งระบบ Hotel Lock ปัจจุบันเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากเพราะหากมองในความปลอดภัยที่ได้จากระบบแล้วนับได้ว่าคุ้มค่า
• อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับโรงแรมต่อผู้ที่เขาใช้บริการ และยังสามารถยกระดับของโรงแรมในสายตาของนักท่องเทียวไปอีกทางหนึ่งด้วย

Model
Material 201 Stainless steel
Open Time 7S
Card Style TEMIC or MF 1 K
Door Open Record 1000 record
Power 6v
Nanotechnology Anti-moisture,color J pay more
Door's thickness no less than 35 mm.Lace Door no less than90mm