สรุปการโอนลายนิ้วมือระหว่างเครื่องสแกนของ Seires U ผ่านโปรแกรม PremiumTime CLICK
ลำดับ ชื่อโปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time for Series 8 2.0.4(Update : 01/10/21)

คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time for Series 8 2.0.4 (Build : สำหรับรุ่นเดิม)

คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time for Series U Ver. 2.0.4 (19/12/2017)

คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time for Series 8 Ver. 2.0.2

คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time for Series U Ver. 2.0.2

คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time G2 Ver. 1.3.6

คู่มือการใช้งาน
- HIP Premium Time Ver. 1.3.7

คู่มือการใช้งาน
- HIP Time Attendance 2011 Ver. 2.7.4

คู่มือการใช้งาน
- HIP Time Attendance 2011 Ver. 2.7.4

คู่มือการใช้งาน
- Time Attendance v4.8.5 Ver. 4.8.5 คู่มือการใช้งาน