Touch to Pay “เทคโนโลยี Biometric กับธุรกิจสะดวกซื้อ - หน้าที่ 5 ผลดี/ผลเสียเมื่อนำเอาไบโอเมตริกซ์มาใช้กับธุรกิจสะดวกซื้อ

2015-07-20 11:37:23

View : 852

บทนำ

ผลดีของการนำเอาไบโอเมตริกซ์มาใช้กับธุรกิจสะดวกซื้อ ...

รายละเอียด

ผลดี/ผลเสียเมื่อนำเอาไบโอเมตริกซ์มาใช้กับธุรกิจสะดวกซื้อ

ข้อดี

1. การใช้ไบโอเมตริกซ์ ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกเงินสด หรือจำเป็นต้องถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตใดๆ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันการสูญหายของบัตรผ่าน หรือการลักลอบนำเอาบัตรเครดิตไปใช้งาน

2. ระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ ยากต่อการปลอมแปลง และยากต่อการลักลอบนำไปใช้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง Security ให้กับลูกค้า และในทางกลับกันธุรกิจก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ไบโอเมตริกซ์ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เช่นในกรณีของการใช้รหัสผ่าน หรือบัตรเครดิต เจ้าของบัตรอาจอ้างได้ว่าบัตรถูกผู้อื่นลักลอบนำไปใช้ แต่ถ้าเป็นการใช้การตรวจสอบหรือระบุตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ ก็จะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

3.เจ้าของธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อสามารถตรวจสอบยอดการขายได้ตลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายและทำให้ไม่ต้องคอยตรวจสอบการรับเงินของพนักงานขายมาจากลูกค้าว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ และยังทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานให้น้อยลงได้อีกด้วย


ข้อเสีย

1. เทคโนโลยี Biometrics อาจยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ คน และเทคโนโลยีนี้ยังต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านทฤษฎี และทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ สถาบันการเงินและประชาชนหรือลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

2. ราคาของอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับระบบการชำระเงินแบบไบโอเมตริกซ์เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซอฟแวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ยังมีราคาค่อนข้างสูง

3. ประเด็นการยอมรับของสังคมหรือผู้คนโดยทั่วไป เพราะเรื่องของความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล (Privacy) ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะผู้ใช้งานอาจเกิดความกังวลเมื่อมีการใช้งานระบบนี้ อาจทำให้ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวไปได้ อย่างไรก็ตามทุกปัญหาที่กล่าวมาก็มีการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจใหม่ และราคาของอุปกรณ์ที่มีราคาถูกมากในแต่ละปี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้มีความนิยมใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เพื่อธุรกิจการค้ากันมากขึ้น


ที่มา http://www.vcharkarn.com/blog/35431/5247
Keyword : ไบโอเมตริก ผลดี ผลเสีย ความปลอดภัย ลายนิ้วมือ ใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า