Touch to Pay “เทคโนโลยี Biometric กับธุรกิจสะดวกซื้อ - หน้าที่ 3 ภาพรวมของการนำเอา Biometrics มาประยุกต์ใช้งาน

2015-07-20 09:32:34

View : 806

บทนำ

การประยุกต์ใช้งานนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบ และระบุตัวบุคคล อีกนัยหนึ่งคือเป็นงานที่ต้องมีความมั่นใจว่าบุคคลที่เข้ามาใช้งานนั้นเป็นบุคคลที่ผู้นั้นระบุว่าเป็นตนเอง

รายละเอียด

ภาพรวมของการนำเอา Biometrics มาประยุกต์ใช้งาน

ภาพรวมของการนำเอา Biometrics มาประยุกต์ใช้งานการนำเอา Biometrics มาประยุกต์ใช้งานนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบ และระบุตัวบุคคล อีกนัยหนึ่งคือเป็นงานที่ต้องมีความมั่นใจว่าบุคคลที่เข้ามาใช้งานนั้นเป็นบุคคลที่ผู้นั้นระบุว่าตนเองเป็น รวมถึงงานที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการระบุตัวผู้ใช้การประยุกต์ใช้งาน Biometrics นั้นเหมาะสมทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ

ตัวอย่างของหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถนำมาเอา Biometrics มาช่วยในการดำเนินงานได้ เช่น

1. Biometrics กับการควบคุมการเข้าออกสถานที่ / หรือการใช้ตรวจสอบเวลาทำงานการเข้าออกสถานที่หวงห้ามในปัจจุบัน มักจะใช้บัตรผ่าน หรือใช้รหัสผ่าน หรือแม้แต่การใช้ยามเฝ้า ซึ่งการป้องกันแบบนี้สามารถถูกลักลอบได้ง่าย เช่นบัตรผ่าน หรือรหัสผ่าน อาจหาย ลืม หรือแม้แต่ให้คนอื่นยืมใช้ได้ ส่วนยามเฝ้าก็ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของยามแต่ละคน ความบกพร่องของระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจึงมีอยู่มาก การนำเอาไบโอเมตริกซ์มาช่วยเช่น การผ่านเข้าออกโดยใช้ลายนิ้วมือ, ใช้การตรวจสอบรูปหน้า, หรือแม้แต่การใช้การตรวจสอบลักษณะของเรตินาภายในดวงตา จึงเป็นทางออกที่ดีกว่าการใช้งานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. Biometrics กับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook หลายๆรุ่น มีการนำเอาเทคโนโลยี Biometrics ประเภทลายนิ้วมือเพื่อมาช่วย Authentication การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากสำหรับบุคคลที่ต้องการความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล เพราะถึงแม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกขโมย แต่ผู้ที่ขโมยไปก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยการใช้ลายนิ้วมือมาช่วยมีอยู่หลักๆสองประเภท คือเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีตัวตรวจจับลายนิ้วมืออยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้ว และ ประเภทที่ใช้ PC Card ที่มีตัวตรวจจับลายนิ้วมืออยู่ ใส่เข้าไปในช่อง PC Card ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยที่ลายนิ้วมือจะเป็นการใช้ทดแทนการใช้รหัสผ่าน (Password) นั่นเอง นอกจากนี้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย จะต้องให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านก่อนการใช้งานทุกครั้ง แต่เนื่องจากรหัสผ่านสามารถถูกคาดเดา หรือขโมย หรือ ถูกยืมไปใช้ได้ง่าย ดังนั้นการใช้ Biometrics มาเป็นตัวเข้ารหัสการใช้งานของผู้ใช้ระบบเครือข่าย จึงเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้อย่างแท้จริงว่า ผู้ที่ใช้ระบบเครือข่ายอยู่คือผู้ที่มีสิทธิในการใช้งานได้จริง

3. Biometrics กับการใช้งานของสถาบันการเงินในปัจจุบันการตรวจสอบตัวบุคคล เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำธุรกิจของสถาบันทางการเงิน การใช้การตรวจสอบลายเซ็น ลายนิ้วมือ บัตรประจำตัว หรือแม้แต่รหัสผ่าน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการปลอมแปลง และเป็นปัญหาที่สถาบันการเงินต้องพบเจอกับกลโกงต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยีทางด้านไบโอเมตริกซ์มาเป็นสิ่งประกอบเพิ่มเติมในการตรวจสอบตัวบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสถาบันทางการเงิน ทั้งทางด้านการช่วยในการเบิกถอนเงินทั้งที่ผ่านทางเคาเตอร์ และทั้งที่ผ่านทางเครื่อง ATM นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ในการตรวจสอบผู้ใช้บัตรเครดิต ก็จะเป็นการช่วยลดการปลอมแปลง หรือการลักลอบใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น และในทางกลับกันก็ยังช่วยลดการปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง เพราะมีหลักฐานที่แน่นอนในการระบุตัวบุคคลที่เชื่อถือได้

4. Biometrics กับการใช้งานด้านการระบุตัวอาชญากรการระบุตัวอาชญากรที่ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือ หรือการชี้ตัวโดยพยาน ซึ่งสามารถนำเอา Biometrics มาช่วยในการตรวจสอบลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติ AFIS (Automated Fingerprint Identification System) ระบบนี้นอกจากจะให้ทางตำรวจตรวจลายนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออาชญากรที่มีอยู่แล้ว ระบบ AFIS ยังสามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทางองค์กรทางเอกชน ในการค้นหาประวัติการทำผิดกฏหมายของผู้สมัครงานหรือบุคคลากรภายในองค์กรได้อีกด้วย

5. Biometrics กับงานทะเบียนราษฎร์ จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันประเทศไทยเองก็ได้มีการพัฒนางานทะเบียนราษฎร์ให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งก็ได้มีการนำเทคโนโลยี Biometrics ร่วมกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อมาใช้กับการระบุยืนยันตัวบุคคลในการมาติดต่องานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ในการต่ออายุบัตรประชาชนก็สามารถทำแบบออนไลน์ได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ใดก็ได้ เนื่องจากจะมีการยืนยันตัวบุคคลและเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายเดียวกันทั้งประเทศ เป็นต้นดังนั้น จากประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีทางด้านไบโอเมตริกซ์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงถูกมองว่าจะสามารถนำมาใช้ประยุกต์เพื่อให้การทำธุรกิจ หรือทางการค้ามีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้เช่นกัน พร้อมทั้งในอนาคตอันใกล้ นี้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ก็จะเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอันหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปอีกด้วย


ที่มา http://www.vcharkarn.com/blog/35431/5246
Keyword : ไบโอเมตริก องค์กร ควบคุมการเช้าออก บันทึกเวลาทำงาน นาฬิกายาม ลายนิ้วมือ ใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า